Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Linia Finansowa – Małopolska Pożyczka

Dla kogo?

O udzielenie Linii Finansowej w ramach Małopolskiej Pożyczki może ubiegać się Partner Finansujący (PF), który jest podmiotem spełniającym warunki udziału w postępowaniu/ach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Małopolskiego, ogłaszanych przez BGK i finansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM).

Na co?

Linia Finansowa w ramach Małopolskiej Pożyczki przeznaczona jest na pokrycie wymaganego obligatoryjnego Wkładu Własnego PF zgodnie z Umową Operacyjną.

Na jakich zasadach?

Wartość Linii Finansowej, o którą może ubiegać się Partner Finansujący wynosi do 100% wartości wymaganego (obligatoryjnego) Wkładu Własnego PF, określonego przez BGK w Zamówieniu, z uwzględnieniem etapu realizacji Zamówienia, w szczególności prawa opcji.

MFR zastrzega sobie prawo do przyznania Linii Finansowej w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w zależności od wyników oceny Wniosku, a także od dostępności przeznaczonej na Linię Finansową alokacji.

Maksymalny okres spłaty Linii Finansowej stanowi sumę ustalonego pomiędzy PF a Zamawiającym Okresu Budowy Portfela oraz maksymalnego okresu spłaty na jaki może zostać udzielona Jednostkowa Pożyczka, zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu. Okres spłaty określa decyzja o przyznaniu Linii Finansowej.

Okres karencji w spłacie LF uzależniony jest od przewidywanego okresu karencji dla Jednostkowej Pożyczki i ustalany jest w decyzji o przyznaniu LF.

Linia Finansowa jest oprocentowana na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej na dzień zawarcia Umowy stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych lub komunikat zastępujący.

Oprocentowanie Linii Finansowej jest stałe w całym okresie obowiązywania Umowy.

Kto udziela Linii Finansowej?

Linia Finansowa w ramach Małopolskiej Pożyczki jest wdrażana bezpośrednio przez Małopolski Fundusz Rozwoju. Więcej szczegółów można uzyskać pisząc na adres: mplf@mfr.com.pl

Szczegółowe zasady naboru i oceny Wniosków składanych przez Partnerów Finansujących określa „Regulamin udzielania Linii Finansowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Partnera Finansującego w IF FEM 2021-2027”. 

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj