Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

O Małopolskim Funduszu Rozwoju

Po co jesteśmy?

Małopolski Fundusz Rozwoju jest nowopowstałą, wyspecjalizowaną spółką Samorządu Województwa Małopolskiego, odpowiedzialną za ponowne wykorzystanie środków publicznych o charakterze zwrotnym. Po rozliczeniu z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych, zwrócone w ramach pożyczek czy poręczeń środki tworzą kapitał, który może być ponownie wykorzystywany dla przyszłych inwestycji.

Im więcej instrumentów zwrotnych będzie wdrażanych z funduszy strukturalnych, tym więcej środków na kolejne inwestycje pozostanie w regionie. Na tym polega zasadnicza różnica między środkami o charakterze zwrotnym a dotacyjnym.

Zgodnie z polityką rozwoju gospodarczego Małopolski pieniądze te będą nadal przeznaczane na wsparcie przedsiębiorczości bądź wsparcie rozwoju samorządów w postaci instrumentów dłużnych lub kapitałowych. Dzięki temu środki te będą wykorzystywane wielokrotnie, a w dłuższej perspektywie Fundusz może dać początek bankowi regionalnemu.

Jak działamy?

Fundusz działa w formie spółki z o.o., której jedynym Wspólnikiem posiadającym wszystkie udziały jest Województwo Małopolskie. W zależności od rodzaju produktu finansowego (np. pożyczka, poręczenie, instrumenty kapitałowe i quasi kapitałowe) Fundusz może udzielać wsparcia bezpośrednio bądź za pośrednictwem podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe tj. Pośredników Finansowych.

Co do zasady klientem Funduszu są przede wszystkim instytucje nie zaś sami przedsiębiorcy, jakkolwiek mikro, małe i średnie firmy tworzą podstawową grupę docelową dla działań Funduszu.

Aktualnie do finansowania wsparcia wykorzystywane są środki powracające z rynku, które w okresach 2007-2013 oraz 2014-2020 trafiły do małopolskich MŚP w formie pożyczek i poręczeń, a obecnie są przez nich zwracane.

Co oferujemy?

Rodzaj i zakres oferowanego wsparcia wynika z określanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego Strategii Inwestycyjnej. Istotnym jest, aby uruchamiane produkty miały charakter zwrotny. Co do zasady środki zarządzane przez Fundusz będą kierowane w obszary gdzie po pierwsze istnieje brak kapitału rynkowego, a po drugie służyć będą finansowaniu inwestycji potencjalnie, gospodarczo rentownych lub wykonalnych finansowo.

Działalność instytucji jaką jest MFR, wiąże się także z oceną ryzyka, potrzebą ustanawiania odpowiednich zabezpieczeń, bądź ścieżki wyjścia z inwestycji.