Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Pożyczki scaleniowe – pytania i odpowiedzi

Kliknij na pytanie, aby zobaczyć odpowiedź.

Odpowiedź:
Zgodnie z umową pożyczki scaleniowej „Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania środków z Pożyczki Scaleniowej wyłącznie na pokrycie wydatków dotyczących realizacji Przedsięwzięcia opisanego we Wniosku o pożyczkę”. Samo Przedsięwzięcie może dotyczyć zarówno zakupu gruntów jaki i wydatków na niezbędną infrastrukturę techniczną. Ważne jest jednak aby przed złożeniem Wniosku, Wnioskodawca dokonał pogłębionej analizy zadań, które chce zrealizować ze środków pożyczki, gdyż zakres Przedsięwzięcia należy szczegółowo opisać.

Odpowiedź:
Umowa pożyczki scaleniowej dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty, nie formułując przy tym obowiązku dla pożyczkobiorcy. Należy jednak pamiętać, że celem tego wsparcia jest „zwiększenie powierzchni i jakości udostępnianych dla przedsiębiorstw terenów przystosowanych do realizacji inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce”. Tym samym sprzedaż terenu Inwestorowi/Inwestorom, powinno co do zasady ten cel realizować.

Odpowiedź:
Należy jednak pamiętać, że celem wsparcia w formie pożyczek scaleniowych jest „zwiększenie powierzchni i jakości udostępnianych dla przedsiębiorstw terenów przystosowanych do realizacji inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce”. Cel ten wpisuje się w zadania nakreślone w „Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030”, gdzie wskazuje się na potrzebę utworzenia dużych terenów inwestycyjnych. Kwestia zagospodarowania utworzonego ze środków pożyczki scaleniowej Terenu inwestycyjnego jest wtórna, przy czym ze środków pożyczki wyłączona jest możliwość finansowania robót budowalnych dotyczących wznoszenia budynków. Pożyczkobiorca jest także zobowiązany do monitorowania i informowania MFR o Inwestorach. Dokumentacja regulaminowa nie przewiduje rolników jako grupy docelowej (Inwestorów).

Odpowiedź:
Tak, ze środków pożyczki wyłączona jest jedynie możliwość finansowania robót budowalnych dotyczących wznoszenia budynków. Kwestię budowy parkingu ze środków pożyczki scaleniowej, warto rozważyć na etapie planowania Przedsięwzięcia, w szczególności czy ponoszenie tego rodzaju wydatków jest faktycznie oczekiwane przez potencjalnych Inwestorów.

Odpowiedź:
Tak, środki pożyczki mogą być przeznaczone na wydatki dotyczące prac planistycznych i projektowych, o czym mówi par. 6 pkt 3 podpunkt c Regulaminu.

Odpowiedź:
Dopuszczalne są sytuacje, w których tego rodzaju mapa będzie załączona do operatu szacunkowego. W przypadku braku wyrysu dopuszczalne jest dostarczenie innego rodzaju map (np. do celów projektowych..) z danymi ewidencyjnymi, sporządzonych/poświadczonych przez geodetę z uprawnieniami. W przypadku braku możliwości uzyskania wypisu z rejestru gruntów, z uwagi na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dopuszczalne jest przedłożenie innego dokumentu, np. treści księgi wieczystej oznaczonej nieruchomości.

Odpowiedź:
Celem operatu jest ustalenie wartości gruntów, które są przedmiotem zakupu i scalenia. Posiadanie takiego dokumentu powinno być pożądane przez samego Wnioskodawcę, aby przygotowując się do Przedsięwzięcia prawidłowo określił jego stronę kosztową i przychodową. Operat szacunkowy powinien stanowić punkt odniesienia dla planowanych w ramach pożyczki wydatków, nie wykluczając późniejszych ewentualnych odstępstw co do poszczególnych transakcji. W przypadku gdy na danej nieruchomości planowane jest ustanowienie hipoteki, przedstawienie operatu szacunkowego jest obligatoryjne. Dopuszczalne jest złożenie operatu szacunkowego w trakcie oceny wniosku, w ramach uzupełnień przed decyzją pożyczkową. W przypadku nieruchomości już posiadanych operat szacunkowy nie jest wymagany. W takim przypadku należy je wskazać i opisać (w tym podać wartość) we Wniosku.

Odpowiedź:
Zgodnie z regulaminem pożyczka nie może zostać  przeznaczona wyłącznie na zakup gruntu. W powyższym przypadku finalny rezultat w postaci utworzonego terenu inwestycyjnego, zostanie zrealizowany w ramach projektu dotacyjnego. Tym samym wydatkowanie środków pożyczki miałoby na celu wyłącznie nabycie gruntu, którym spółka matka dysponuje na potrzeby realizacji projektu dotacyjnego.

Odpowiedź:
Brak absolutorium za ubiegłe lata nie pozbawia Wnioskodawcy możliwości złożenia wniosku o pożyczkę. Jednocześnie okoliczność ta jest uwzględniana na etapie oceny merytorycznej wniosku. W związku z powyższym zaleca się złożenie wyjaśnień, które mogą mieć znaczenie dla poziomu ratingu Wnioskodawcy.

Odpowiedź:
Forma udostępnienia utworzonego w ramach pożyczki Terenu inwestycyjnego na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności MŚP zależy od decyzji Wnioskodawcy. Dopuszczalna jest sytuacja, w której nastąpi częściowa sprzedaż tego terenu jak i wynajem/dzierżawa na ich rzecz. Każdorazowo formę udostępnienia jak i sposób pozyskania przedsiębiorców Wnioskodawca opisuje we wniosku pożyczkowym.

Odpowiedź:
MFR nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia pożyczki wyłącznie w formie hipoteki na nieruchomości stanowiącej drogę. Tego rodzaju zabezpieczenie będzie niewystarczające.

Odpowiedź:
Warunkiem otrzymania pożyczki jest przedstawienie informacji dotyczących stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przewidywanych do scalenia. W przypadku, jeżeli organ prowadzący operat ewidencyjny odmówi udostępnienia informacji z tego operatu, MFR zaleca uzyskanie tych danych w porozumieniu z właścicielem nieruchomości lub - w związku z przygotowaniem wyceny nieruchomości - przez rzeczoznawcę majątkowego. Jednocześnie MFR dopuszcza przedstawienie ww. dokumentów w toku procesu oceny wniosku pożyczkowego tj. na etapie po jego złożeniu.

Odpowiedź:
Umowa pożyczki dopuszcza tego rodzaju przypadki. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju sytuacje mogą prowadzić do nałożenia opłaty rekompensacyjnej lub rozwiązania umowy na skutek nie osiągnięcia celu pożyczki tj. utworzenia terenu inwestycyjnego o min. powierzchni 3 ha. W związku z powyższym zaleca się, aby zakres przedsięwzięcia był uprzednio dogłębnie przeanalizowany i realny do wykonania.