Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

System Monitorowania Produktów Finansowych

Dane osobowe.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Krakowie (ul. Cystersów 9 31-553 Kraków), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000709209, NIP: 6751630064, e-mail: biuro@mfr.com.pl, tel. +48 515 813 553, reprezentowana zgodnie z zasadami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Prezesa Zarządu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu zawarcia umowy o współpracę, oraz w związku z realizacją umowy o współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w związku z realizacją umowy cywilnoprawnej bądź umowy zawartej w trybie udzielenia zamówienia publicznego, w celu realizacji obowiązków wynikających z tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
  4. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e);
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). 
 3. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punkcie 2 lit. a) i b) będą przechowywane przez: okres związania stron umową: o współpracy, umową cywilnoprawną, umową w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego oraz przez okres 10 lat od chwili rozwiązania lub wykonania tej umowy, nie dłużej jednak niż do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, jak również do chwili upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
 4. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie określonej w punkcie 2 lit. c) będą przechowywane do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem danych przetwarzanych na tej podstawie przed wycofaniem tej zgody;
 5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punkcie 2 lit. d) i e) będą przechowywane do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, jak również do chwili upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej (w szczególności w drodze wiadomości e-mail);
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z:
  1. zawarciem umowy o współpracę, 
  2. nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia, 
  3. zawarciem umowy cywilnoprawnej lub umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego,
  4. uzyskaniem świadczenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej lub umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego zawartej przez MFR z określonym podmiotem,
  5. udostępnieniem wizerunku, na podstawie dobrowolnej zgody.